Pierwszy egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00.

Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływaw dniu 17 lutego 2017 r.

Drugi egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. o godz. 10:00.

Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływaw dniu 25 sierpnia 2017 r.

Trzeci egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 10:00.

Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływaw dniu 20 października 2017 r.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej,  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, Skr. Poczt. 33.

We wniosku należy wskazać termin egzaminu oraz podać dane osobowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć:

  1. kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  2. oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1500 zł. Należy ją uiścić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00–950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim, nr rachunku: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym należy zamieścić potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną, jeżeli taki tytuł przelewu nie został podany w samej jego treści.

Źródło: https://ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-licencje-doradcy-restrukturyzacyjnego/ogloszenia-i-komunikaty/news,8894,ogloszenie-o-terminach-egzaminow-dla-osob.html