Do egzaminu na doradcę podatkowego jest dopuszczona osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada wyższe wykształcenie.
Za egzamin pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa. Obecnie wynosi ona 900 zł. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu w części pisemnej lub ustnej opłata za ponowny egzamin z tej części egzaminu wynosi 600 zł. Jeżeli egzamin nie dojdzie do skutku z przyczyn nieleżących po stronie kandydata opłata podlega zwrotowi. Opłata może zostać zwrócona, jeżeli kandydat z przyczyn przez siebie niezawinionych nie mógł przystąpić do egzaminu i złoży w tej sprawie pisemny wniosek do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niemożność przystąpienia do egzaminu. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu.

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu składa do Komisji egzaminacyjnej pisemny wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu .

Do wniosku należy dołączyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu następujących warunków:
 • pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • korzystania z pełni praw publicznych.
2. Odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia (także licencjat) lub jego kopię poświadczoną notarialnie (zaświadczenia o ukończeniu studiów nie są honorowane). W przypadku osób, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o doradztwie podatkowym – załącza się również suplement do dyplomu dokumentującego ukończenie studiów wyższych.
3. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej. W przypadku opłaty drogą elektroniczną potwierdzenie opłaty musi być dokumentem wygenerowanym elektronicznie, nie wymagającym podpisu ani stempla.
Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części:
 • pisemnej
 • ustnej
Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu.

W przypadku nieprzystąpienia do części pisemnej lub ustnej egzaminu z powodu ważnych, niezawinionych i udokumentowanych przyczyn losowych, na wniosek kandydata, złożony do Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu, zmienia się termin egzaminu. Wniosek o zmianę terminu części pisemnej egzaminu składa się pisemnie, a wniosek o zmianę terminu części ustnej egzaminu także drogą elektroniczną lub za pomocą telefaksu. W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej, egzamin może być powtarzany. Kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu.

Wniosek o zmianę terminu części pisemnej lub ustnej egzaminu, wraz z dokumentami potwierdzającymi niemożność przystąpienia do danej części egzaminu powinien być złożony do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej (wniosek o zmianę terminu części pisemnej składa się pisemnie a części ustnej także drogą elektroniczną lub za pomocą telefaksu), nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu. Termin części ustnej egzaminu może zostać wyznaczony na wnioskowany miesiąc, jeżeli wniosek o zmianę terminu egzaminu wpłynął do Komisji Egzaminacyjnej do 15 dnia poprzedniego miesiąca. Zmiana terminu części ustnej egzaminu przysługuje tylko raz.

Zakres tematyczny egzaminu

Egzamin jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na doradców podatkowych z następujących dziedzin:
 1. źródła prawa i wykładnia prawa;
 2. analiza podatkowa;
 3. podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego;
 4. materialne prawo podatkowe;
 5. postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji;
 6. międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne;
 7. prawo dewizowe;
 8. prawo karne skarbowe;
 9. organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa;
 10. rachunkowość;
 11. ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych;
 12. przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.
Część pisemna egzaminu polega na:
1) rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań obejmujących wszystkie ww. dziedziny;
2) rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu.
Część testowa egzaminu trwa 100 minut, a rozwiązanie zadania 180 minut.

Rozwiązując zadania kandydat może korzystać wyłącznie z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy.

Wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszane, przy wykorzystaniu indywidualnego numeru kandydata, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu kandydat może zwrócić się do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej pisemnie,drogą elektroniczną lub za pomocą telefaksu, z wnioskiem o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej. Praca egzaminacyjna jest udostępniana w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w obecności jednego z członków Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.
Kandydat może wystąpić do przewodniczącego składu egzaminacyjnego z pisemnym wnioskiem o dokonanie ponownej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu. Ponownej oceny pracy dokonuje się w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku. Przewodniczący składu egzaminacyjnego sporządza uzasadnienie ponownej oceny pracy egzaminacyjnej.
Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań składającym się z dziesięciu pytań.
Zestaw zawiera pytania z co najmniej 6 dziedzin wskazanych wyżej. Skład egzaminacyjny ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając ilość punktów wyrażoną pełną liczbą w skali od 0 do 6 punktów za każdą odpowiedź. Punkty sumuje się łącznie za wszystkie odpowiedzi na pytania. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów. Wyniki części ustnej egzaminu ogłaszane są bezpośrednio po egzaminie.