INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

I. Wskazanie administratora

„CSP” lub „my” oznacza CSP, Centrum Szkoleń Prawnych dr Grzegorz Frączek z siedzibą w Radzionkowie (41-922) przy ul. Męczenników Oświęcimia 36, NIP: 649-215-84-30, REGON: 240842173. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacyjnym, w którym uczestniczysz. Poniżej przekazujemy Ci informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 („RODO”). 

Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prosimy o:  

1) wysłanie wiadomości mailowej na adres: szkolenia@spcentrum.pl  

2) wysłanie listu na adres: CSP, ul. Mickiewicza 15 pok. 407, 40-092 Katowice. 

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:  

  1. przeprowadzenia rekrutacji, a po jej pomyślnym zakończeniu, zawarcia z Tobą umowy, jeśli podstawą naszej relacji jest umowa cywilnoprawna (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na CSP jako potencjalnego pracodawcy w związku z prowadzoną rekrutacją, wynikających m.in. z przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CSP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w celu: a. (o ile znajdzie to zastosowanie w Twoim przypadku) w celu prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu obrony przed roszczeniami; b. (o ile znajdzie to zastosowanie w Twoim przypadku) w celach związanych z rozwojem biznesu oraz poprawianiem wizerunku CSP, w tym w szczególności w celach związanych z szeroko rozumianą działalnością reklamową i promocyjną lub w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi CSP.

III. Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. 

IV. Informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie CSP, w tym zewnętrznym dostawcom usług IT, obsługującym nasze systemy informatyczne;
  • organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa np. Państwowej Inspekcji Pracy.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres aktualnej rekrutacji, a następnie przez 3 miesiące od odrzucenia Twojej kandydatury. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez CSP. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. Powyższe okresy przechowywania danych osobowych znajdą zastosowanie najczęściej. Pytania dotyczące tego jak długo będziemy przechowywać Twoje dane prosimy kierować na adres podany w pkt I niniejszej informacji.  

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Twojej osoby lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.  

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem. 

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.  

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:  

(a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych;  

(b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; 

(c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; 

(d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania. 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.  

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).  

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.  

Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.  

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku uznania, że przetwarzanie przez CSP Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt z naszym Działem Prywatności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@spcentrum.pl