Program międzynarodowej konferencji z cyklu:
Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce
pt.: „Aktualne problemy arbitrażu i mediacji w kraju i za granicą”
Nowy Tomyśl, 21 kwietnia 2017 r.

Pod honorowym patronatem:
Starosty Nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego
Burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera
Naczelnej Rady Adwokackiej Krajowej Rady Notarialnej
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

8.30 – 9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9.00 – 9.10 OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI

9.10-9.40 WYSTĄPIENIE PATRONÓW I ZAPROSZONYCH GOŚCI

9.40-11.40 PANEL I. ARBITRAŻ I MEDIACJA ZA GRANICĄ
Moderator – Piotr Nowaczyk – arbiter i mediator, adwokat, reprezentant Polski przy International Chamber of Commerce w Paryżu
1. Nowości z bliskiej zagranicy: rewizja regulaminu postępowania, reforma strukturalna i ukierukowanie międzynarodowe DIS – prof. Dr. iur., Dr. iur. habil., Dr. h.c. mult. Kronke Herbert – Przewodniczący Niemieckiej Instytucji Arbitrażowej (Niemcy) 2
2. Aktualne zagadnienia arbitrażu w Ukrainie – Tatyana Gennadiiewna Zakharchenko zastępca Prezesa Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego i Morskiej Komisji Arbitrażowej przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Ukrainy (Ukraina)
3. Arbitraż na Litwie – Aušra Starkutė-Šyvokienė (Litwa)
4. Aktualne zagadnienia rozwoju mediacji i arbitrażu w Uzbekistanie – Yusuf Bozorowicz Nazarov – adwokat, dyrektor biura adwokackiego “ADOLAT SOQCHISI”, profesor dr hab. nauk prawnych, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej (Uzbekistan)
5. ADR w Azerbejdżanie – Nijazi Mammadow – Dyrektor Międzynarodowego Centrum arbitraż i mediacji w Baku, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej (Azerbejdżan)
6. Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych do sądu polubownego – Andrzej Szumański – adwokat, arbiter międzynarodowy, profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Polska)

11.40 – 12.00 PRZERWA KAWOWA PANEL II. MIĘDZYNARODOWE I SYSTEMOWE ASPEKTY ADR
Moderator – Włodzimierz Brych – arbiter międzynarodowy, mediator, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji
1. Tendencje rozwoju współczesnego arbitrażu międzynarodowego – Mikhail Savranskii – profesor, Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Sądu Polubownego przy Niezależnej Izbie Arbitrażowej (Moskwa), arbiter Międzynarodowego Handlowego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej (Rosja)
2. Konwencja wiedeńska: Międzynarodowy charakter, wykładnia autonomiczna i zasada dobrej wiary – Aleksander Ciric – profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Niszu, arbiter międzynarodowy (Serbia)
3. Podstawy żądania uchylenia wyroku sądu polubownego – Iryna V. Venediktova – kierownik Katedry Prawa Cywilnego, dr hab., Head of civil Law chair Dr Habil, Professor V.N. Krazin Kharkiv National University (Ukraina)
4. Mediacja w sporach o znaki towarowe – Tomasz P. Antoszek – dr nauk prawnych , mediator, DOM MEDIACYJNY przy Instytucie Rozwoju Prawa; wykładowca na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
5. Postępowanie o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroków sądów polubownych – wybrane zagadnienia -Włodzimierz Głodowski – dr hab. nauk prawnych – Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Cywilnego UAM w Poznaniu, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej (Polska) 3

13.40 – 14.15 PRZERWA NA LUNCH PANEL III. ARBITRAŻ I MEDIACJA W POLSCE
Moderator – Krystian Mularczyk – radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Krystian Mularczyk, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR Arbitraż i Mediacja, arbiter w Sądzie Arbitrażowym w Nowym Tomyślu (Polska) 1. Wymóg obligatoryjny pozwu z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c – Aleksandra Budniak-Rogala – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat (Polska)
2. Charakter postępowania w sprawie nadania ugodzie mediacyjnej klauzuli wykonalności – Magdalena Skibińska – dr prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego (Polska)
3. Tożsamość rynku mediacji w Polsce – dzieło pionierów, innowatorów, pasjonatów i praktyków. Bilans 2005-2017 – Jerzy Śliwa – Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów (Polska)
4. Rola mediacji w postępowaniu sądowym w świetle zmian w przepisach KPC wprowadzonych od 1 stycznia 2016 roku – wybrane problemy – Anita KochanowskaCydzik -Mediator Europejskiego Centrum Mediacji Consensius , wpisana na listę Mediatorów Stałych prowadzonych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie (Polska)
5. Koordynator ds. negocjacji – „nowa” polska monokratyczna instytucja ADR na rynku energii elektrycznej – ocena regulacji – Łukasz Mroczyński –Szmaj Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
6. Sposoby wyboru mediatora w sprawach cywilnych – Grzegorz Frączek – dr prawa, dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; Wiceprzewodniczący Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości; właściciel Centrum Szkoleń Prawnych dr Grzegorz Frączek; Of Counsel w Kancelarii Prawniczej Prof. dr hab. Z. Tobor, M. Mozdżeń Sp. j. (Polska)

16.30 – 17.00 DYSKUSJA, PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI