Minister Sprawiedliwości ogłasił następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2018 roku:

Pierwszy egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbył się w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00.
Drugi egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godz. 10:00. (Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upłynął w dniu 17 sierpnia 2018 r.)
Trzeci egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 10:00. Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływa w dniu 19 października 2018 r.
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, Skr. Poczt. 33. We wniosku należy wskazać termin egzaminu, którego dotyczy wniosek oraz podać dane osobowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.
Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć:
1) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
Opłata egzaminacyjna wynosi 1575 zł. Należy ją uiścić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00–950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim, nr rachunku: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym należy zamieścić potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną, jeżeli taki tytuł przelewu nie został podany w samej jego treści.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości