Dzisiaj w Warszawie przeprowadziliśmy szkolenie pt. ,,Mediacje cywilne i gospodarcze”.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

I Zagadnienia praktyczne:
1. Umowa o mediację a umowa o wszczęcie mediacji.
2. Wszczęcie mediacji na wniosek jednej strony
3. Osoby uprawnione do reprezentacji stron w mediacji.
4. Udział ekspertów i specjalistów w mediacji.
5. Posiedzenie indywidualne – mediacja z udziałem jednej strony.
6. Prowadzenie mediacji „na odległość”(bez wyznaczania posiedzeń mediacyjnych).
7. Kumulacja podstaw prowadzenia mediacji.
8. Rozliczanie kosztów mediacji.
9. Kontakt mediatora z sądem.
10. Sposoby promowania usług mediacyjnych.

II Czynności mediatora i stron w postępowaniu mediacyjnym.
1. Czynności mediatora związane ze wszczęciem mediacji.
2. Organizacja pierwszego posiedzenia mediacyjnego.
3. Wniosek o przedłużenie terminu zakończenia postępowania mediacyjnego.
4. Protokół z przebiegu mediacji – dopuszczalna treść.
5. Wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

III Ugoda w sprawie cywilnej i gospodarczej – studium przypadku.

W ramach tego bloku szkoleniowego dwie ugody zostaną poddane analizie: jedna w sprawie o ochronę dóbr osobistych, druga w sprawie gospodarczej o zapłatę na tle sporu związanego z realizacją umowy o roboty budowlane. Zaprezentowane zostaną najlepsze koncepcje rozwiązań ugodowych stosowane przy redakcji tego typu ugód oraz wskazane zostaną obszary, w których najczęściej popełniane są błędy. Prowadzący szkolenie będzie zwracał szczególną uwagę na poprawność i wykonalność treści ugody oraz jej zgodność z prawem.

Dziękujemy za udział w szkoleniu.