Zobacz również aktualne szkolenia zamknięte

Nadchodzące szkolenia otwarte

Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

  • To event minęło.

Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. (ON-LINE)

16 września, 202329 września, 2023

🌍 szkolenie w formie ON-LINE (,,na żywo”)

🕘 40 godzin zegarowych

✅ NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

✅ możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego

👩‍💼👨‍💼 ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

✅ CERTYFIKAT

🕘 TERMIN:
16 – 17 września 2023 r.  – część wykładowa
oraz część warsztatowa (tzw. symulacje mediacji)  – w ustalonych terminach

Szkolenie składa się z trzech części:

I część (wykładowa): 16 – 17 września 2023 r. (sobota – niedziela, godz. 9.30 – 17.00) 
– zajęcia są prowadzone w systemie prezentacji multimedialnej z transmisją video ze strony prowadzącego. Uczestnicy mają możliwość stałego kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu/

II część (warsztatowa): 18 – 29 września 2023 r. (w ustalonych dogodnych terminach)
– zajęcia praktyczne (warsztaty – tzw. symulacje mediacji) – zajęcia są prowadzone w systemie video-konferencji w ramach której Uczestniczy szkolenia łączą się z system do video-konferencji za pośrednictwem komputera PC / tabletu / telefonu komórkowego z użyciem kamery i mikrofonu.

III część (zajęcia na platformie szkoleniowej) – sporządzanie dokumentacji mediacyjnej oraz ugód mediacyjnych.

 

*** szkolenie ,,NA ŻYWO” lub ODTWORZENIE

(1) szkolenie ,,na żywo’” (tzw. live) odbędzie się 16 – 17 września 2023 r. w godz. 9.30 – 17.00, a część warsztatowa odbędzie się w grupach w termiach dogodnych dla Uczestników (symulacje mediacji on-line).

(2) istnieje możliwość odtworzenia szkolenia w dogodnym dla Państwa czasie, , część warsztatowa odbędzie się w grupach w termiach dogodnych dla Uczestników (symulacje mediacji on-line).

***PROWADZĄCY:
dr Grzegorz Frączek (mediator, radca prawny, dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka)

***CEL SZKOLENIA:

Zasadniczym celem organizowanego przez nas szkolenia jest przygotowanie Państwa do pełnienia funkcji mediatora, jednakże zdobyta wiedza oraz umiejętności mogą być skutecznie wykorzystywane także na wielu innych polach aktywności osobistej i działalności zawodowej.

> Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)

> Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych oraz na Listę Stałych Mediatorów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia OPTIMUS MEDIATOR

> Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 23 marca 2023 r.

> Ponadto każdy Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość rozwinięcia umiejętności interpersonalnych w zakresie:
• efektywnej komunikacji międzyludzkiej,
• budowania porozumienia,
• prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych stanowiskach,
• efektywnego zarządzania procesami grupowymi,
• otwartego prezentowania własnego stanowiska.

Celem szkolenia jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej na temat mediacji, ale przede wszystkim nauka warsztatu praktycznego w tym zakresie.

> Organizowane przez nas szkolenie jest prowadzone metodą mieszaną: wykładowo – warsztatową. Dzięki takiej metodzie prowadzenia szkolenia, Uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej gwarantującej prawidłowy przebieg mediacji, a także nabycia umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia mediacji, takich jak np. umiejętność diagnozowania konfliktu, stosowanie technik mediacyjnych oraz formułowanie warunków porozumienia.

> Zespół CSP, w skład którego wchodzą mediatorzy z wieloletnim stażem zawodowym, w sposób przystępny przedstawi Państwu zagadnienia praktyczne związane z mediacją.

***ADRESACI SZKOLENIA:
> Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

> W organizowanym przez nas szkoleniu może wziąć udział każdy, niezależnie od posiadanego wykształcenia oraz wykonywanego zawodu.

***WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
W ramach szkolenia, każdy Uczestnik będzie miał możliwość wystąpienia w roli mediatora w ramach tzw. symulacji mediacji. Taka formuła nie tylko pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ale przede wszystkim daje możliwość przećwiczenia warsztatu pracy mediatora.

 

***PROGRAM SZKOLENIA:
I Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego:
1. Przebieg postępowania mediacyjnego.
2. Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
3. Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
4. Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.
5. Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.
6. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

II Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:
1. Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania
konfliktów.
2. Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa
i różnice.
3. Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA).

III Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych:
1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.
2. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3. Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
4. Prowadzenie dokumentacji.
5. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
6. Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie – sprawy karne i cywilne
(rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory
zbiorowe itp.

IV Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji:
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających
mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.
2. Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu
właściwych technik mediacyjnych.
3. Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
– umiejętności aktywnego słuchania,
– zadawania pytań,
– umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).
4. Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
– umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie,
– umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,
– umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
5. Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności:
– umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
– umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
6. Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego.
7. Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej
współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
8. Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

***MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów sporządzanych w mediacji.

***CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 23 marca 2023 r.

***ELEKTRONICZNA PLATFORMA MEDIACYJNA:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje dostęp do elektronicznej platformy zawierającej bazę wiedzy z zakresu mediacji, w tym przepisów prawa, wzory dokumentów mediacyjnych i ugód.

***KONSULTACJE POSZKOLENIOWE:
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, również po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji.

***KOSZT:
2790 zł + VAT (23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

❗❗❗ PROMOCYJNE CENY ❗❗❗
🥇 1790 zł + VAT (23%)

❗ RATY 0 % ❗
– od 179 zł / miesiąc

👩‍💼👨‍💼 ZGŁOSZENIA GRUPOWE:
^ 1690 zł + VAT – przy zgłoszeniu 2 Uczestników

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dostęp do elektronicznej platformy mediacyjnej, przerwy kawowe, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz konsultacje poszkoleniowe]

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA:

można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (u góry strony)

(lub) dokonać zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub) dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069 lub 575 478 150

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2023 r.

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

Szczegóły

Start:
16 września, 2023
Koniec:
29 września, 2023
Szkolenie Category: