Zobacz również aktualne szkolenia zamknięte

Nadchodzące szkolenia otwarte

Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. (Szkolenie Certyfikowane) / WARSZAWA

21 lipca, 9:00 am29 lipca, 6:00 pm UTC+0

1890PLN + VAT (23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

***MIEJSCE:
Warszawa (Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, p. 32)

***TERMIN I CZAS TRWANIA: 
I weekend: 21 – 22 lipca 2018 r. (sobota – niedziela)
II weekend: 28 – 29  lipca 2018 r. (sobota – niedziela)
*zajęcia odbywają się w dwa weekendy; w soboty w godz. 9.00-18.00 oraz w niedziele w godz. 9.00 – 17.30.

***PROWADZĄCY:
dr Grzegorz Frączek
r. pr. Michał Galiczak

***CEL SZKOLENIA:

Zasadniczym celem organizowanego przez nas szkolenia jest przygotowanie Państwa do pełnienia funkcji mediatora, jednakże zdobyta wiedza oraz umiejętności mogą być skutecznie wykorzystywane także na wielu innych polach aktywności osobistej i działalności zawodowej.

> Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)

> Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych oraz na Listę Stałych Mediatorów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia OPTIMUS MEDIATOR

> Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ponadto każdy Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość rozwinięcia umiejętności interpersonalnych w zakresie:

  • efektywnej komunikacji międzyludzkiej,
  • budowania porozumienia,
  • prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych stanowiskach,
  • wydajnego zarządzania procesami grupowymi,
  • otwartego prezentowania własnego stanowiska.

> Celem szkolenia jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej na temat mediacji, ale przede wszystkim nauka warsztatu praktycznego w tym zakresie.

> Organizowane przez nas szkolenie jest prowadzone metodą mieszaną: wykładowo – warsztatową. Dzięki takiej metodzie prowadzenia szkolenia, Uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej gwarantującej prawidłowy przebieg mediacji, a także nabycia umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia mediacji, takich jak np. umiejętność diagnozowania konfliktu, stosowanie technik mediacyjnych oraz formułowanie warunków porozumienia.

> Zespół CSP, w skład którego wchodzą mediatorzy z wieloletnim stażem zawodowym, w sposób przystępny przedstawi Państwu zagadnienia praktyczne związane z mediacją.

***ADRESACI SZKOLENIA
> Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

> W organizowanym przez nas szkoleniu może wziąć udział każdy, niezależnie od posiadanego wykształcenia oraz wykonywanego zawodu.

Najcenniejsza podczas szkolenia „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” jest możliwość wymiany doświadczenia zawodowego oraz osobistego między Uczestnikami. Każdy z Państwa posiada inne kompetencje oraz umiejętności, które są dla nas inspiracją do wzbogacania formuły merytorycznej szkolenia. Serdecznie dziękujemy naszym wszystkim Absolwentom za otwartość na wyzwania związane z wdrażaniem mediacji do swojej codzienności oraz za budowanie wspaniałej atmosfery podczas każdego szkolenia.

***PROGRAM SZKOLENIA:
I Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego:
1. Przebieg postępowania mediacyjnego.
2. Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
3. Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
4. Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.
5. Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.
6. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

II Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:
1. Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania
konfliktów.
2. Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa
i różnice.
3. Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy,
BATNA).

III Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych:
1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.
2. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3. Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
4. Prowadzenie dokumentacji.
5. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
6. Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie – sprawy karne i cywilne
(rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory
zbiorowe itp.

IV Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji:
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających
mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.
2. Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu
właściwych technik mediacyjnych.
3. Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
– umiejętności aktywnego słuchania,
– zadawania pytań,
– umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).
4. Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
– umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie,
– umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,
– umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
5. Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności:
– umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
– umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
6. Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego.
7. Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej
współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
8. Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

***MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów sporządzanych w mediacji.

***CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

***ELEKTRONICZNA PLATFORMA MEDIACYJNA:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje dostęp do elektronicznej platformy zawierającej bazę wiedzy z zakresu mediacji, w tym przepisów prawa, wzory dokumentów mediacyjnych i ugód.

***KONSULTACJE POSZKOLENIOWE:
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, również po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji.

***KOSZT:
1890 zł + VAT (23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

^ rabat 10 % przy zgłoszeniu 2 Uczestników (1700 zł + VAT)
^^ rabat 15 % przy zgłoszeniu min. 3 Uczestników (1600 zł + VAT)

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dostęp do elektronicznej platformy mediacyjnej, przerwy kawowe, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz konsultacje poszkoleniowe]

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA:

można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (u góry strony)

(lub) dokonać zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub) dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069 lub 575 478 150

Zgłoszenia przyjmujemy do: 19 lipca 2018 r.

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

Szkolenie „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. (Szkolenie Certyfikowane)” odbywa się również podczas dwóch weekend-ów szkoleniowych (kliknięcie w link spowoduje przeniesienie na stronę wybranego szkolenia):

 

Szczegóły

Start:
21 lipca, 9:00 am
Koniec:
29 lipca, 6:00 pm
Koszt:
1890PLN
Szkolenie Category:
Szkolenie Tagi:
, , , ,

Miejsce

Warszawa