Na początku stycznia, Minister Sprawiedliwości ogłosił terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2019 roku.

Pierwszy egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00. Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływa w dniu 1 marca 2019 r.

Drugi egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 7 października 2019 r. o godz. 10:00. Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływa w dniu 23 sierpnia 2019 r.

Trzeci egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 10:00. Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływa w dniu 18 października 2019 r.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości (na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Zawodów Prawniczych, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, Skr. Poczt. 33.) We wniosku należy wskazać termin egzaminu oraz podać dane osobowe wnioskodawcy – imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć:

  1. kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; w przypadku zmiany nazwiska
    po uzyskaniu powyższego dokumentu, należy dołączyć także kopię stosownego aktu stanu cywilnego,
  2. oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1687,50 zł. Należy ją uiścić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00–950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim, nr rachunku: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym należy zamieścić potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną, jeżeli taki tytuł przelewu nie został podany w samej jego treści.

Testy i zadania egzaminacyjne z lat ubiegłych znajdą Państwo pod adresem: https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-licencje-doradcy-restrukturyzacyjnego/testy-i-zadania-egzaminacyjne/.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości