Zgodnie z § 5 pkt d ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – ustalając prawo do świadczenia wychowawczego uwzględnia się odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem.

Ugoda przed mediatorem może zostać zawarta bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. W takim przypadku, mediacja jest prowadzona na podstawie umowy o mediację, którą zawierają Strony (rodzice dziecka lub dzieci). Następnie wskazany w takiej umowie mediator, przeprowadza ze Stronami spotkanie mediacyjne. W wyniku spotkania Stron z Mediatorem może zostać zawarta ugoda, która następnie jest przesyłana do Sądu celem jej zatwierdzenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać:

pod nr telefonu: 534 844 029

(lub) za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@spcentrum.pl

(lub) w siedzibie Centrum Mediacji CSP dr Grzegorz Frączek (ul. Mickiewicza 15 pok. 408; 40-951 Katowice).

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
(Dz. U. poz. 1465)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1465/1