Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Ustanowienie nowych regulacji wynika z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz. Urz. UE L 26 z 02.02.2016, str. 19). Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny dokonać implementacji dyrektywy do dnia 23 lutego 2018 r.

Projekt ustawy zakłada zachowanie podmiotowego podziału pośredników ubezpieczeniowych na brokerów i agentów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji. Takie rozwiązanie znajduje uzasadnienie w obowiązującej praktyce rynkowej i racjonalności takiego rozwiązania. Podmiotowy podział stanowi klasyczne ujęcie pośrednictwa ubezpieczeniowego, w którym czynności pośrednictwa mogą wykonywać jedynie podmioty zarejestrowane jako brokerzy lub agenci. Podział ten dotyczy również osób wykonujących czynności brokerskie oraz osób wykonujących czynności agencyjne (tzw. OWCA). Broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, natomiast agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Dyrektywa wprowadza obowiązek spełniania przez konkretne osoby pracujące u pośrednika ubezpieczeniowego, w zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji określonych standardów w zakresie wiedzy i umiejętności, a także dobrej reputacji. Posiadane kompetencje powinny odpowiadać zakresowi świadczonych usług biorąc pod uwagę m.in. rodzaj oferowanych produktów ubezpieczeniowych.

Dyrektywa nakłada obowiązki w zakresie ustawicznego szkolenia pośredników ubezpieczeniowych, a także ich pracowników oraz pracowników zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Projektowana ustawa zakłada, że obowiązek odbycia szkolenia zawodowego będzie powstawał z pierwszym dniem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym osoba, której dotyczy obowiązek odbycia szkolenia rozpoczęła wykonywanie czynności związanych z dystrybucją ubezpieczeń lub dystrybucją reasekuracji.

Źródło:
Strona internetowa Rządowego Centrum Legislacji
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292805

*od IV kwartału 2017 r. będziemy prowadzili szkolenia dla agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów.