Regulamin Szkoleń 

CSP , Centrum Szkoleń Prawnych dr Grzegorz Frączek 

ORGANIZATOR 

Organizatorem szkolenia jest CSP, Centrum Szkoleń Prawnych dr Grzegorz Frączek z siedzibą w Radzionkowie (41-922) przy ul. Męczenników Oświęcimia 36, NIP: 649-215-84-30, REGON: 240842173. 

SZKOLENIA 

1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleniowej dostępnej pod adresem http://spcentrum.pl/szkolenia/. 

2. Oferta szkoleniowa określa w szczególności: miejsce szkolenia, czas jego trwania oraz termin, osoby prowadzące szkolenie, cel oraz adresatów szkolenia, program szkolenia, koszt szkolenia, informacje szczegółowe dotyczące warsztatu umiejętności praktycznych, materiałów szkoleniowych, certyfikatu, konsultacji poszkoleniowych, terminu przyjmowania zgłoszeń. 

3. Kontakt z osobą zainteresowaną danym szkoleniem prowadzi Koordynator danego szkolenia. 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym Uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej firmy http://spcentrum.pl, działań marketingowo – promocyjnych oraz poprzez telemarketing. 

2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz wypełnienie przez Zainteresowanego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora znajdującego się pod linkiem każdej oferty szkoleniowej lub dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail: szkolenia@spcentrum.pl lub dokonanie zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069. 

3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeniem nazywamy informację przekazaną Organizatorowi przez Zainteresowanego w sposób wskazany ust. 2. 

4. Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na dzień przed szkoleniem, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia. 

6. Po dokonaniu zgłoszenia w rozumieniu ust. 2, z Zainteresowanym kontaktuje się Koordynator danego szkolenia, który uzgadnia z Zainteresowanym opcję płatności oraz udziela odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii organizacyjnych. 

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Koszt szkolenia obejmuje koszt uczestnictwa w tzw. dniach szkoleniowych, dostęp do materiałów dydaktycznych w formie papierowej oraz elektronicznej, , przerwy kawowe, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia, konsultacje poszkoleniowe, wynagrodzenie prowadzących. 

2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie. 

4. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia, po uzgodnieniu opcji płatności z Zainteresowanym. 

5. Zainteresowany dokonując zgłoszenia, powinien zadeklarować preferowaną opcję płatności: ratalną lub jednorazową. 

6. Przy opcji płatności jednorazowej, Zainteresowany powinien uiścić zaliczkę w wysokości 20% opłaty za szkolenie w terminie 7 dni począwszy od dnia zgłoszenia. Pozostałą część opłaty należy uiścić w terminie 30 dni następujących przed dniem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku, gdy zgłoszenie nastąpiło w terminie 30 dnia następujących przed dniem rozpoczęcia szkolenia, należy uiścić pełną opłatę za szkolenie w terminie 7 dnia od dnia zgłoszenia. 

7. Przy opcji płatności ratalnej I rata opłaty za szkolenie płatna jest zawsze przed rozpoczęciem szkolenia, co do zasady w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. 

8. Przy wyborze podczas zgłoszenia opcji płatności ratalnej harmonogram wpłat ustalany jest indywidualnie z każdym Zainteresowanym. Poza powyższą opłata za szkolenie, Uczestnicy nie uiszczają żadnych dodatkowych opłat. Raty nie są oprocentowane i wynoszą w sumie opłatę za szkolenie w wysokości brutto. Standardowa propozycja, to podział opłaty za szkolenie na 2, 3 lub 4 raty. 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@spcentrum.pl. 

2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zainteresowanemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zainteresowanego później niż na 30 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, wcześniej wpłacone przez Zainteresowanego kwoty nie podlegają zwrotowi. 

3. Terminem rezygnacji jest data wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o rezygnacji. 

4. Zwroty wpłaconych kwot są realizowane w terminie do 14 dni od dnia przesłania organizatorowi oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia.

ZMIANY PROGRAMU SZKOLENIA 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. 

2. Organizator może dokonać zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. 

3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zainteresowanego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zainteresowanego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 14 dni roboczych przed terminem szkolenia. W takim wypadku Zainteresowany może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty, bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. 

5. Organizator zastrzega sobie w sytuacjach nadzwyczajnych (np. niezdolność do pracy osoby prowadzącej szkolenie, wypadek komunikacyjny) prawo dokonania zmiany osoby prowadzącej szkolenie, o czym poinformuje Uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia. 

REKLAMACJE 

1. Uczestnik szkolenia może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia. 

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w niezwłocznie, nie przekraczającym 14 dni roboczych. 

3. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji, uprawnia Uczestnika do rekompensaty. Rekompensata zostanie ustalona w trybie indywidualnym pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. 

4. Jako formy rekompensaty uznaje się między innymi: powtórną realizację usługi szkoleniowej, zwrot kosztów poniesionych przez Uczestnika, uzupełnienie części usługi szkoleniowej, która podlega reklamacji lub też inne formy ustalone indywidualnie. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator. 

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników są danymi wykorzystywanymi wyłącznie dla potrzeb realizacji danego szkolenia. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Oferta szkoleniowa CSP, Centrum Szkoleń Prawnych dr Grzegorz Frączek jest chroniona prawem autorskim. 

2. Kopiowanie materiałów szkoleniowych lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim wymaga zgody Organizatora. 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.05.2019 roku. 

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://spcentrum.pl. 

3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.